Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelés célja:

A MART-FEST Kft.  /továbbiakban: Adatkezelő /  online megjelenésével kapcsolatban kezeli az odalátogató /továbbiakban Felhasználó/ önkéntesen megadott személyes adatait, az esetlegesen megrendelt szolgáltatások teljesítése érdekében.

Az Adatkezelő rögzíti az általa alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, az adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet magára nézve elismer és kötelezőnek tart.
Az adatkezelő garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.kertexpo.hu, továbbá a fenti tartalmi előíráson alapul.

Az Adatkezelő neve:          MART-FEST Kft.

Az Adatkezelő székhelye: 1061. Budapest, Paulay E. u. 43. II.15.

Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-961930

Az Adatkezelő adószáma:             23360934-2-42

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Az Adatkezelő elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó jelentkezésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes és az általa képviselt szervezet adatainak kezeléséhez.

 

 Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése:
Az adatkezelés célja: a MART-FEST Kft. által szervezett rendezvények lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése, a rendezvény kivitelezésével kapcsolatos személyek, ügyfelek, partnerek, jelentkezők, résztvevők, érdeklődők adatainak kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.
Kezelt adatok köre: a rendezvény időpontja és megnevezése, megrendelő, jelentkező neve, címe, adószáma, cégjegyzékszáma, telefonszáma, e-mail címe, érintett vagy kapcsolattartó neve.

Szerződő partnerek személyes adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szerződő természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai:

 

 A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

 

 A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

Cookie használat

A weboldal cookie-t használ a látogatottsági statisztikához, melyekhez előzetes hozzájárulás nem szükséges az érdeklődőtől.

A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngésző előzmények törlésével.

 

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/LinkedIn stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/LinkedIn stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a KERT-EXPO Facebook oldalát.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, tevékenységének, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Ügyfélkapcsolat és egyéb adatkezelések:

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon /telefon, e-mail, közösségi oldalak stb./ kapcsolatba léphet adatkezelőjével.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelés során Felhasználót megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

a   tájékoztatáshoz való jog,

az adatok helyesbítéséhez való jog,

az adatok törléséhez való jog,

az adatok zárolásához való jog,

a tiltakozás  joga.

 

A Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, vagy helyesbítését, melynek Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

 

 A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.
10.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Kijelentjük, hogy a MART-FEST Kft. birtokolja a www.KERT-EXPO.hu oldalon látható információkat, tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható

 

 

Kapcsolatfelvétel:    Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   email-en